САЙТ ЗНАХОДИТЬСЯ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

  Даний договір (надалі іменований «Договір») встановлює зобов’язання з надання послуг ФО-П Кириллова О.Є. («Спортивний клуб ГТО»), іменований надалі «ФІТНЕС КЛУБ» в особі Кириллової Ольги Євгеніївни, що діє на підставі Свідоцтва, з одного боку, по відношенню до споживача послуг (іменованого надалі «КЛІЄНТ»), з іншого боку, а також встановлює зобов’язання КЛІЄНТА, що прийняв (підписав) Договір у встановленому Договором порядку.  
  1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
1.1. Договір є пропозицією (публічною офертою), адресованою колу осіб, що бажають придбати послуги ФІТНЕС КЛУБУ. 1.2.Умови Договору вважаються прийнятими КЛІЄНТОМ, якщо КЛІЄНТ здійснив оплату послуг ФІТНЕС КЛУБУ. 1.3. Договір набуває чинності з моменту отримання оплати ФІТНЕС КЛУБОМ.
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Клуб зобов’язується надати Клієнту можливість відвідування території та користування матеріально-технічною базою та послугами ФІТНЕС КЛУБУ, що передбачені типом абонементу та Правилами ФІТНЕС КЛУБУ, відповідно до умов Договору, Правил ФІТНЕС КЛУБУ. КЛІЄНТ зобов’язується оплатити абонемент та послуги у розмірі та порядку, передбаченим даним договором , дотримуватися Правил Клубу (Додаток № 1 до договору). 2.2. Під абонементом розуміється іменне право клієнта на споживання послуг відповідно до умов даного договору. КЛІЄНТ має право на придбання інших послуг, згідно діючих тарифів ФІТНЕС КЛУБУ, протягом терміну дії договору. 2.3. Години надання Послуг передбачені типом (тарифним планом) абонементу та діючим розкладом. Фітнес-Клуб залишає за собою право в односторонньому порядку, без погодження з Клієнтом, змінювати розклад роботи (години надання Послуг) ФІТНЕС КЛУБУ, зокрема, але не виключно у випадках: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Фітнес Клуб буде вважати такими, що можуть завдати шкоди або нести загрозу здоров’ю чи життю Клієнта; введення компетентними органами державної та/або місцевої влади, та/або  органами місцевого самоврядування  на території України та/або на території Харківської області та/або міста Харків будь-яких обмежувальних заходів (у тому числі протиепідемічних), які обмежують чи забороняють роботу фітнес-клубів повністю або частково; в інших випадках, визначених ФІТНЕС КЛУБОМ.  Про такі зміни Клуб повідомляє Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу, соцмережах або іншим способом сповіщення, зокрема на рецепції і на стендах ФІТНЕС Клубу. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд  ФІТНЕС  Клубом.  
  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. КЛІЄНТ протягом терміну дії абонемента має право: 3.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, що передбачені  Договором та прейскурантом ФІТНЕС КЛУБУ. 3.1.2. Користуватися, за наявності, додатковими послугами ФІТНЕС КЛУБУ відповідно до прейскуранту ФІТНЕС КЛУБУ. 3.1.3. Вимагати від ФІТНЕС КЛУБА належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором. 3.1.4. Відвідувати ФІТНЕС КЛУБ згідно з графіком його роботи та обраної категорії абонементу. 3.1.5. Повідомляти про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності ФІТНЕС КЛУБУ. 3.2. КЛІЄНТ зобов’язаний: 3.2.1. Дотримуватися та не порушувати Правила відвідування ФІТНЕС КЛУБУ (Додаток 1); 3.2.2. Негайно повідомляти Адміністрацію клубу про наявні медичні протипоказання, якщо послуги ФІТНЕС-КЛУБУ можуть призвести до збитків життю або здоров’ю КЛІЄНТА, а також про такі протипоказання, що створюють або можуть створити загрозу для життя або здоров’я інших клієнтів та персоналу КЛУБУ; 3.2.3. При укладанні даного договору КЛІЄНТ підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти не мають медичних протипоказань для занять спортом та повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я та стан здоров’я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують Клуб. 3.2.4. Супроводжувати на всій території клубу дітей віком до 14 років, окрім випадків перебування дітей на дитячих заняттях. 3.2.5. КЛІЄНТ повністю приймає на себе відповідальність за стан здоров’я Членів клубу, чиї інтереси представляє в рамках даного договору, та стан здоров’я їх неповнолітніх дітей, що відвідують Клуб разом з ним. ФІТНЕС КЛУБ не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я кого-небудь із Членів клубу в рамках даного договору, та травмами, що стали наслідком або отриманих у результаті будь-яких самостійних занять, у тому числі занять у тренажерному залі, залах аеробіки, боксу, тощо, за винятком тих випадків, коли шкода заподіяна безпосередньо неправомірними діями ФІТНЕС КЛУБУ. 3.2.6. Пройти інструктаж з техніки безпеки та правил пожежної безпеки та отримати рекомендації від працівників ФІТНЕС КЛУБУ щодо питань користування тренажерами, інвентарем та обладнанням КЛУБУ, в порядку, визначеному Правилами КЛУБУ, а також ознайомити дітей з цими правилами; 3.2.7. Своєчасно сплатити вартість фізкультурно-оздоровчих послуг; 3.2.8. Дбайливо ставитися до майна ФІТНЕС КЛУБУ, запобігати поломки обладнання та негайно повідомляти про порушення правил відвідування (нанесення шкоди майну, поломки обладнання) ФІТНЕС КЛУБУ черговому адміністратору; 3.2.9. Сплатити штраф за втрату (псування) майна ФІТНЕС КЛУБУ у відповідно діючих тарифів або в розмірі його вартості, визначеним правилами клубу; 3.2.10. Цінні речі (гроші, коштовності, документи, ключі, телефони, інші коштовні предмети) для їх збереження необхідно брати з собою в зал. У роздягальні можуть зберігатися особисті речі (окрім цінних) – одяг та взуття. Адміністрація ФІТНЕС КЛУБУ не несе відповідальності за збереження цінних речей, залишених у роздягальні; 3.2.11. З метою запобігання травмам, не користуватися несправними тренажерами та іншим непрацездатним обладнанням клубу; 3.2.12. У повній відповідності виконувати рекомендації тренера (інструктора) ФІТНЕС КЛУБУ щодо об’ємів навантажень. 3.3. ФІТНЕС КЛУБ має право: 3.3.1. Надавати консультації тренера (адміністратора) з вибору програми тренувань фітнесу; 3.3.2. Вимагати лікарського огляду (довідку) при наявності явних ознак, що вказують на те, що стан здоров’я КЛІЄНТА може становити загрозу інших клієнтів або персоналу ФІТНЕС-КЛУБУ, а у випадку підтвердження цих ознак – тимчасово припинити в односторонньому порядку надання послуг; 3.3.3. Відмовити КЛІЄНТУ у доступі до Клубу (тимчасово припинити в односторонньому порядку надання послуг) при наявності явних ознак того, що Клієнт знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, або намагається пронести на тренувальні території будь-які види зброї, вибухові або отруйні речовини, а так само в разі порушення КЛІЄНТОМ своїх зобов’язань в межах даного договору; 3.3.4. Вимагати від КЛІЄНТА припинення дій, що порушують Правила ФІТНЕС КЛУБУ, а у випадку ігнорування зауважень працівників Клубу – попросити клієнта покинути ФІТНЕС КЛУБ; 3.4. ФІТНЕС КЛУБ зобов’язується: 3.4.1. Надавати КЛІЄНТУ фізкультурно-оздоровчі послуги з фітнесу в залі групових занять за оригінальними програмами з тренером (інструктором) ФІТНЕС КЛУБУ ( згідно з розкладом Клубу); 3.4.2. Не пізніше 25 числа поточного місяця складати та вивішувати розклад занять у ФІТНЕС КЛУБІ на наступний місяць; 3.4.3. Після здійснення КЛІЄНТОМ повної оплати фізкультурно-оздоровчих послуг, видати КЛІЄНТУ клубну карту (абонемент); 3.4.4. Не розривати договір в односторонньому порядку передчасно протягом строку дії абонементу. 3.4.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по даному договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору в результаті обставин надзвичайного характеру, таких як: повінь, пожар, землетрус та інші природні явища, а також війна, воєнні дії, блокада, заборонні дії влади а акти державних органів, руйнування комунікацій та енергозбереження, вибухи, що виникли під час дії даного договору, які сторони не могли передбачити або запобігти їм.  
  1. ВАРТІСТЬ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість абонемента фізкультурно-оздоровчих послуг визначається відповідно прейскуранту цін, що діють на момент придбання абонементу; 4.2. Усі платежі за цим Договором здійснюються в гривнях. 4.2. КЛІЄНТ сплачує вартість послуг (п.4.1. даного договору),  одним із таких способів: – перерахуванням грошових коштів з розрахункового рахунку  на розрахунковий рахунок шляхом внесення грошових коштів у касу ФІТНЕС КЛУБУ. 4.3. КЛІЄНТ має сповістити адміністратора про свій намір займатися у наступному місяці та сплатити вартість абонемента до завершення строку дії придбаного раніше.  
  1. ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Договір підлягає достроковому розірванню в односторонньому порядку з ініціативи ФІТНЕС-КЛУБУ у наступних випадках: 5.1.1. Порушення КЛІЄНТОМ Правил ФІТНЕС-КЛУБУ або умов даного договору; 5.1.2. Порушення КЛІЄНТОМ порядку оплати абонементу; 5.1.3. Виявлення у КЛІЄНТА документально підтверджених протипоказань, що створюють загрозу життю або здоров’ю інших клієнтів або персоналу ФІТНЕС-КЛУБУ; 5.2. У випадку дострокового розірвання договору за ініціативою клієнту вартість абонементу не повертається. При пропуску занять без поважних причин сплата не повертається. 5.2.1. При порушенні КЛІЄНТОМ своїх обов’язків або умов даного договору при розірванні повернення грошових коштів здійснюється за винятком неустойки у розмірі 15% від вартості абонементу, що підлягає поверненню; 5.3. Повернення КЛІЄНТУ вартості абонементу здійснюється протягом 7 робочих днів після дострокового розірвання договору шляхом виплати грошових коштів із каси ФІТНЕС-КЛУБУ.
  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання та діє до моменту розірвання договору однією з сторін. 6.2. Договір укладено у двох екземплярах українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 6.3. Договір втрачає свою чинність у випадках: закінчення строку надання Комплексу послуг, за угодою сторін або з ініціативи ФІТНЕС-КЛУБУ у порядку, встановленому Договором. 6.4. Договір вважається пролонгованим у випадку придбання КЛІЄНТОМ абонементу на наступний строк згідно п. 4.3. даного Договору.  
  1. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Всі зміни, доповнення, спрямовані на оптимізацію договірних відносин між Сторонами, оформлюються двобічними угодами, що є невід’ємними частинами договору. 7.2. Підписуючи даний договір, КЛІЄНТ підтверджує, що не має до надання йому послуг ФІТНЕС-КЛУБОМ медичних протипоказань, які можуть призвести до вчинення збитків життю або здоров’ю КЛІЄНТА, а також життю або здоров’ю інших клієнтів та персоналу клубу; 7.3.Враховуючи те, що при підписанні цього Договору ФІТНЕС-КЛУБУ стають відомі персональні данні КЛІЄНТА (далі за текстом ПД) із дотриманням положень Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкти ПД (КЛІЄНТИ) підписанням даного договору або отриманням клубної карти: – підтверджують, що дали згоду на збір, використання та включення їх ПД до баз персональних даних (далі за текстом БПД) з метою інформування про заходи та послуги Виконавця, – підтверджують, що обізнані про свої права (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») та про намір збору ПД. 7.4. ФІТНЕС-КЛУБ залишає за собою право тимчасово призупиняти роботу Клубу за технічними або іншими причинами. В цьому випадку, строк дії абонементу пролонгується на час вимушеного простою в роботі ФІТНЕС-КЛУБУ; 7.5. У випадку нанесення КЛІЄНТОМ збитків ФІТНЕС-КЛУБУ, ФІТНЕС-КЛУБ має право призупинити виконання своїх зобов’язань перед КЛІЄНТОМ згідно з даним договором та зарахувати вартість не наданих фізкультурно-оздоровчих послуг як відшкодування нанесених збитків. Якщо розмір збитків перевищує вартість ненаданих фізкультурно-оздоровчих послуг, КЛІЄНТ зобов’язаний відшкодувати суму збитку, що залишилася, згідно з розрахунками, наданими ФІТНЕС-КЛУБОМ. 7.6. Всі відносини, не врегульовані сторонами в даному договорі, регламентуються діючим законодавством.  
  1. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ФІТНЕС КЛУБУ:
ФО-П Кириллова Ольга Євгеніївна, Код ЕДРПОУ:  2646114684 Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:08.11.2012  № 2 480 000 0000 144936 Адреса: 61202, м. Харків, вул. Цілиноградська 48В